Final 17 members of Indian Team for 5th ODI World Cup for Blind - Jan 2018 - Pakistan

S No. Names Category State
1. I Ajay Kumar Reddy(Captain) B2 Andhra Pradesh
2. Nareshbhai Tumda B1 Gujarat
3. Mahender Vaishnav B1 Telangana
4. Sonu Golkar B1 Madhya Pradesh
5. Prem Kumar B1 Andhra Pradesh
6. Basappa Vadgol B1 Karnataka
7. Md. Jafar Iqbal B1 Odisha
8. D Venkateswara Rao B2 Andhra Pradesh
9. Ganeshbhai Ishwarbhai Muhundkar B2 Gujarat
10. Surajit Ghara B2 West Bengal
11. Anilbhai Gariya B2 Gujarat
12. Prakash Jayaramaiah B3 Karnataka
13. Deepak Malik B3 Haryana
14. Sunil Ramesh B3 Karnataka
15. T Durga Rao B3 Andhra Pradesh
16. Pankaj Bhue B3 Odisha
17. Rambir B3 Haryana